ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

«Δημιουργία βιβλίων και Προωθητικού υλικού» που υλοποιεί το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας στα πλαίσιο του ΕΠΑΛΘ 2014-2020 με MIS 5066824 «Πρόγραμμα Ανάδειξης και Προβολής Προϊόντων Ιχθυοκαλλιέργειας Θεσπρωτίας»

Φορέας: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

Έτος: 2021

Ποσό: 40.559,40 €

Related Projects